Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING MOROCCAN MATCHMAKER

Moroccan Matchmaker vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van Moroccan Matchmaker. Moroccan Matchmaker respecteert de privacy van haar leden en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ALGEMEEN

Moroccan Matchmaker verklaart zich te houden aan de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR), daaronder begrepen de Wet Meldplicht Datalekken. Meer in het bijzonder zal Moroccan Matchmaker persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan die met leden is overeengekomen. Moroccan Matchmaker is verplicht de persoonsgegevens te beschermen met behulp van redelijke technische en organisatorische maatregelen. Onder de term redelijk wordt hier verstaan die maatregelen die gelet op het type persoonsgegevens, de omvang van de risico’s en de kosten van de maatregelen in redelijkheid te vergen zijn.

SOORT GEGEVENS

Moroccan Matchmaker bewaart persoonlijke gegevens die leden aan ons verstrekken. Moroccan Matchmaker zal gegevens alleen gebruiken voor matchmaking doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

VERANTWOORDELIJKHEID JUISTHEID GEGEVENS

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Moroccan Matchmaker ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van die persoonsgegevens. Moroccan Matchmaker is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het tussen partijen overeengekomen doel, zal Moroccan Matchmaker deze gegevens onmiddellijk verwijderen en vernietigen. Daarnaast, en los daarvan, zal Moroccan Matchmaker op eerste verzoek van leden alle persoonsgegevens aan leden overhandigen of verwijderen.

GEHEIMHOUDINGSVERPLICHTING MATCHMAKERS

Moroccan Matchmaker zal binnen haar organisatie alleen matchmakers laten werken met persoonsgegevens van leden die gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting en die zich hebben gecommitteerd aan naleving van geldende wet- en regelgeving.

MELDPLICHT

Ieder verlies, onrechtmatige verkrijging van of schade aan persoonsgegevens zal Moroccan Matchmaker binnen 24 uur na constatering aan leden melden met het oog op de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy-incident of datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.

CONTACT

Voor vragen over het Privacybeleid of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: contact@moroccanmatchmaker.nl

Moroccan Matchmaker

Telefoon: ​0031 103046141

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 december 2020.