Algemene Voorwaarden 

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Informatie uitwisselen

Artikel 4 – De Kennismaking

Artikel 5 – De Overeenkomst

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

Artikel 7 – Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 8 – Zorgplicht

Artikel 9 – Privacybescherming

Artikel 10 – Betalingsverplichting van de Cliënt

Artikel 11 – Overige verplichtingen van Cliënt

Artikel 12 – Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 13 – Klachten

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Huwelijksbemiddeling: het verrichten van een bemiddelende- en organisatorische rol in het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een huwelijksverbintenis tot stand te brengen.
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald lidmaatschap aangaat met Moroccan Matchmaker
 3. Moroccan Matchmaker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig huwelijksbemiddeling uitoefent.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot huwelijksbemiddeling tussen Cliënt en Moroccan Matchmaker in welke vorm dan ook gesloten.
 5. Contactmogelijkheid: de door Moroccan Matchmaker geboden mogelijkheid aan Cliënt om in contact te treden met een potentiële partner. 

 

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Ten opzichte van Cliënt verplicht Moroccan Matchmaker zich de Algemene Voorwaarden aan te houden en deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst. Afwijkingen hierop kunnen alleen ten voordele van de Cliënt.
 2. Moroccan Matchmaker verplicht zich de Cliënt voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen of te overhandigen.

 

Artikel 3: Informatie uitwisselen

Moroccan Matchmaker hecht er veel waarde aan dat Cliënt – voorafgaande aan de het sluiten van de overeenkomst – goed geïnformeerd is over het traject dat Cliënt te wachten staat bij het aangaan van de overeenkomst. Hiertoe verschaft Moroccan Matchmaker schriftelijk of elektronisch informatie over:

 1. De door Moroccan Matchmaker te hanteren werkwijze in huwelijksbemiddeling.
 2. De financiële verplichting die door Cliënt wordt aangegaan.
 3. De looptijd van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – De Kennismaking

Het eerste kennismakingsgesprek tussen Moroccan Matchmaker en de Cliënt is telefonisch en duurt maximaal een half uur. Voor het eerste kennismakingsgesprek brengt Moroccan Matchmaker geen kosten in rekening. In het geval dat cliënt besluit het vervolgtraject met Moroccan Matchmaker in te gaan dan zal het totaalbedrag gefactureerd worden. Als er een termijnregeling is afgesproken zal de eerste termijnbedrag gefactureerd worden.

 

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst kan zowel schriftelijk dan wel elektronisch tot stand komen en is voorzien van een datum waarop de samenwerking tussen Cliënt en Moroccan Matchmaker tot stand komt. In het geval dat de overeenkomst elektronisch tot stand komt krijgt deze eerst haar geldigheid wanneer Cliënt de bevestiging hiervan heeft ontvangen.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart Cliënt zich akkoord dat hij of zij door bemiddeling van Moroccan Matchmaker met anderen in contact kan worden gebracht.

 

Artikel 6 – Afkoelingsperiode

 1. Cliënt heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ondertekening kosteloos te annuleren. 
 2. Indien Moroccan Matchmaker op verzoek van de Cliënt al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met haar werkzaamheden voor de Cliënt, dan zal in geval van annulering door de Cliënt een vergoeding worden gevraagd, mits de Cliënt daarvoor bij de overeenkomst heeft ingestemd.

 

Artikel 7: Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt voor een periode van 6 of 12 maanden aangegaan en wordt van kracht op het moment dat de Cliënt akkoord heeft gegeven op de profielschets.

 

Artikel 8: Zorgplicht

 1. Op basis van de door Moroccan Matchmaker opgestelde – en door Cliënt geaccordeerde – profielbeschrijving zal Moroccan Matchmaker zich tot het uiterste inspannen om binnen 10 weken na aanmelding een eerste voorstel op maat te doen. Maar we zoeken een jaar lang intensief en onderdeel van dit matchmaking traject is eerlijke feedback, coaching en begeleiding.
 2. Moroccan Matchmaker biedt Cliënt de mogelijkheid tot evaluatiegesprekken over de voortgang in het bemiddelingstraject
 3. Moroccan Matchmaker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- en/of immateriële schade tijdens en na de kennismaking.

 

Artikel 9: Privacybescherming

 1. Moroccan Matchmaker zal de persoonsgegevens van haar Cliënten op een correcte en zorgvuldige manier verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Na een periode van uiterlijk 2 jaar na afloop van de overeenkomst zal Moroccan Matchmaker de persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Betalingsverplichting van de Cliënt

 1. De Cliënt verplicht zich de facturatie van Moroccan Matchmaker op tijd te betalen.
 2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door Moroccan Matchmaker ontvangen te zijn op de dag waarop een termijn vervalt.
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient de Cliënt te betalen binnen 14 dagen nadat een facturatie door hem is ontvangen.
 4. Wanneer Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij/zij in verzuim en stuurt Moroccan Matchmaker een betalingsherinnering waarin Cliënt op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 5. Blijft Cliënt na deze betalingsherinnering alsnog in gebreke zal Moroccan Matchmaker tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan en komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 11: Overige verplichtingen van Cliënt

 1. Van Cliënt verwacht Moroccan Matchmaker dat hij/zij de gewenste discretie in acht neemt waar het gaat om de persoonlijke gegevens van andere cliënten resp. voorgestelde personen (geheimhoudingsplicht).
 2. Cliënt vrijwaart Moroccan Matchmaker voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt.

 

Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Moroccan Matchmaker van haar zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Cliënt van zijn/haar zorgplicht om correct te handelen in de zin van artikel 11.
 2. Wanneer Cliënt besluit eenzijdig het contract te beëindigen waarbij Moroccan Matchmaker aan haar zorgplicht genoemd in artikel 8 heeft voldaan, zal Moroccan Matchmaker niet overgaan tot enige vorm van terugbetaling.

 

Artikel 13: Klachten

1.Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij Moroccan Matchmaker worden ingediend. Moroccan Matchmaker dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren. Het staat de Cliënt vrij om klachten over privacybescherming ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.